EOÜ arenguprojekt

EOÜ saab KÜSKi toel uue veebilehe

2017. aasta septembris käivitus Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt „Eesti Ornitoloogiaühingu majandusliku elujõulisuse tugevdamine kaasaegse IT-toe kaudu“. 

Kinnitati Eesti Ornitoloogiaühingu pikaajaline arengukava

Laupäeval, 8.aprillil 2017 toimunud üldkoosolekul kinnitasid Eesti Ornitoloogiaühingu liikmed ühingu arengukava aastateks 2017-2026.

Kavas seatakse pikaajalised eesmärgid kuues suuremas valdkonnas – liigid; alad ja elupaigad; huvikaitse; haridus ja teavitus; liikmeskond ja vabatahtlikud ning organisatsioon. 

Valminud on EOÜ liikmete tagasiside uuringu kokkuvõte

Valminud on EOÜ liikmete tagasiside uuringu kokkuvõte

Sügisel kutsusime EOÜ liikmeid üles osalema küsitluses, milles palusime anda tagasisidet ühingu senisele tegevusele, väljaannetele ning vastajate endi tegevusele ühingu liikmena. Küsitlus viidi läbi ühingu arengukava koostamise raames.  Küsimustik saadeti 490 liikmele, neist 47-le tavapostiga ja 443-le elektroonilise postiga.  Küsimustikule vastas 135 inimest (28 %).

Küsitlusele vastanud oli ühingu tegevusega ülekaalukalt rahul, kuid oli siiski mitmeid teemasid, kus juhiti tähelepanu arenguvajadustele. Näiteks ootas iga viies vastaja ühingult enam „kaasaaegsust“ - st. arengut ja uuendusi nii vormi (visuaalne identiteet, kodulehekülg) kui ka sisuliste tegevuste osas.

Partnerite küsitluse kokkuvõte

Septembris viisime arenguprojekti raames läbi Eesti Ornitoloogiaühingu partnerite küsitluse. Küsitletute seas oli EOÜ-ga koostööd teinud inimesi riigisektorist, valitsusvälistest organisatsioonidest, teadus- ja haridusasutustest ning äriettevõtetest. Vastanute tagasiside oli üldjoontes väga tunnustav ja positiivne.

EOÜ arenguprojekt 2016-2017

2016. aasta augustis käivitub projekt „Eesti Ornitoloogiaühingu arengustrateegia ja jätkusuutliku rahastusmudeli loomine“, mille käigus kaardistame hetkeolukorra ja vaatame tulevikku Ühingu jaoks olulistes teemades nagu tegevussuunad, liikmeskonna  kaasamine, partnerluspoliitika, organisatsiooni juhtimine ning rahastamine. Kavas on muuta EOÜ senine lühiajalistel tegevuskavadel põhinev planeerimine pikaajaliseks ja luua organisatsioonile senisest mitmekesisemate sissetulekuallikatega rahastusmudel. Strateegia koostamisse kaasame EOÜ liikmed, juhtkonna ja partnerid. Arenguseminaride juhtimisel on abiks strateegilise planeerimise konsultant Margus Nurk. Projekti eelarveks on 11 931, 76 eurot, millest ca 90 % finantseerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti kokkuvõtted tehakse 2017. aasta maikuus.

Lisateave:
Liis Keerberg
EOÜ arenguprojekti juht
liis.keerberg@eoy.ee
tel: + 372 520 8967

 

 

Liida sisu