Eesti Ornitoloogiaühing

Trüki
Auliikmed
Struktuur, komisjonid, kontaktandmed
Liikmeksastumine
Liikmemaks
Põhikiri
Arengukava 2017-2026
Tegevuskava 2017-2018
2016. a majandusaasta aruanne
2015. a majandusaasta aruanne
2014. a majandusaasta aruanne
 

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on asutatud 1. mail 1921. aastal ja tegutsenud järjepidevalt tänaseni. Alates 2000. aastast on EOÜ rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International täieõiguslik liige ja koostööpartner Eestis. 2012. aasta detsembri seisuga on EOÜ-s üle 500 liikme. Oma tegevuses lähtume Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist. Annetuste kogumisel võtame aluseks ja lähtume annetuste kogumise heast tavast.

Eesti Ornitoloogiaühing on lindudest, nende uurimisest ja kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. EOÜ liikmeks võib olla iga inimene, kes toetab ühingu tegevuse eesmärki, milleks on Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. Oma eesmärkide saavutamiseks aitame täiendada teadmisi lindude bioloogiast, anname juhendeid vaatluste ja uurimuste tegemiseks ning analüüsimiseks. Samuti aitame kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.

EOÜ tegeleb paljude Eestis päevakohaste teemadega, mis puudutavad meie linnustikku ja selle kaitset. Näiteks osaleme planeeringute ja keskkonnamõjude hindamisel ning Natura 2000 alade võrgustiku arendamisel. EOÜ annab ka konsultatsioone ja eksperthinnanguid linnustikku puudutavates küsimustes.

EOÜ juures töötab neli alalist komisjoni. Komisjonid tegelevad Eestis haruldaste lindude kohtamisteadete läbivaatamisega, lindudele emakeelsete nimede andmise ja linnunimestike koostamisega ning lindude kaitse ja seire teemadega.

Kaks korda aastas annab EOÜ välja oma teadusajakirja Hirundo. Selles avaldatakse ornitoloogilisi artikleid ja kommentaare, juhendeid, EOÜ kroonikat ning teateid. Ajakirjas ilmuvad eelkõige originaalsed uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Neli korda aastas ilmub linnuhuviliste teabeleht Tiirutaja, kus püütakse lihtsamas keeles edasi anda linde ja linnu-uurimist puudutavaid uudiseid, juhiseid, ülevaateid, tööde tulemusi jm. Lisaks annab EOÜ välja metoodilisi juhendeid ja abimaterjale ning linde puudutavaid trükiseid.

Kõikvõimaliku lindudega seotud info vahendamiseks ja päevakajaliste küsimuste aruteluks on loodud linnuhuviliste list ja interneti kodulehel linnufoorum, millega võivad liituda kõik huvilised.

Ühingu liikmetel on võimalik ise aktiivselt kaasa aidata lindude ja nende elukäikude paremaks tundmiseks, osaledes arvukates projektides. Lisaks on võimalik ühingu kaudu olla abiks ka erinevatel teaduslikel välitöödel.

EOÜ korraldab mitmeid põnevaid ja harivaid üritusi, kus igal huvilisel on võimalus osaleda. Näiteks toimuvad kolm korda aastas ühingu juhtimisel üle-eestilised linnuvaatluspäevad, kevadeti linnulauluõpe jms. Igal suvel on EOÜ avatud suvepäevad, kus toimuvad ka koolitused ja linnuõpe.

Ühingul on oma ruumides olemas raamatukogu, kust leiab hulgaliselt nii linnuajakirju, teaduslikke väljaandeid ja määrajaid kui ka populaarteaduslikke raamatuid lindude kohta kogu maailmas. Samuti on liikmetele vabalt kasutada meie videoteek ja fonoteek.