Hirundo 2/2005

Lauri Saks
Saateks

Ellermaa, M.
Linnuliikide asustustihedused majandatavas laanemetsas Edela-Pärnumaal
Kokkuvõte: Pärnumaal Kablis kaardistati 2005. a. kevadel metsalinde standardmeetodil ühe ruutkilomeetri suurusel alal. Eesmärgiks oli tuvastada n.ö. “keskmise” metsa lindude tõelähedasi asustustihedusi. Uurimisala hõlmas peamiselt eri vanuseklassist liigniiske laanemetsa kasvukohatüüpe. Käesolevas töös kirjeldatakse täpsemalt uurimisala kooslusi ja nende pindalasid. Loendusmeetodina kasutati kaheksakordset kaardistamist. Töö eesmärgiks on täpsemalt kirjeldada kasutatud loendusmeetodit ning uurida selle kaardistusmeetodi sobilikkust Eesti metsamaastikus. Vaadeldud 1 km2 alalt loendati kokku 40 linnuliigi 336 pesitsusterritooriumi.
PDF

Ots, M. & Klein, A.
Linnuharuldused Eestis 2003-2004. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 5
Kokkuvõte: Käesolev aruanne on Eesti linnuharulduste komisjoni viies kokkuvõte meil harva ja juhuslikult esinevate lindude kohtamisteadetest. Lõplik hinnang anti 214 teatele, neist 177 aastatest 2003-2004. Teadetest kinnitati 192 (90%) ja lükati tagasi 22. Eesti lindude nimekirja lisandus 6 uut liiki ja 1 alamliik, lisaks veel üks teadmata päritoluga ja kaks vangistusest lahtipääsenud liiki. Tõestati ühe uue linnuliigi pesitsemine Eestis. Eesti lindude nimekirjas on seisuga 31.12.2004 kokku 350 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liiki, 6 liiki teadmata päritoluga ja 10 liiki vangistusest pääsenud linde.
PDF

Lühiteated
Jürgens, M.
Lepalinnu matkimismeisterlikkusest
Ellermaa, M.
Värvushälvetega lindude vaatlusi
PDF

Linnukaitseuudised, EOÜ kroonika ja teated
PDF