Hirundo 1/2006

Väli, Ü. & Laurits, M.
Metsalinnustiku koosseis ja asustustihedus Kõpu looduskaitsealal Hiiumaal
Kokkuvõte: Hiiumaa lääneosas asuva Kõpu looduskaitseala metsalinnustiku koosseisu ning arvukust selgitati 2005. aastal erinevate meetodite abil. Linnustiku üldine asustustihedus ning tavalisemate liikide arvukus määrati joontakseerimisega, igale liigirühmale spetsiifilised loendusmeetodid võimaldasid mitmekordselt tõhustada arvukuse määramist haukalistel, pistrikulistel, rähnilistel ning kakulistel ja teistel öölindudel. Kõigi liikide leviku ning haruldaste lindude arvukuse andmeid täiendasid juhuvaatlused.
Kokku registreeriti kaitsealal 56 liigist linde, keskmine asustustihedus oli 365±53 pesitsevat paari ruutkilomeetril. Loodusdirektiivi alusel kaitstavates metsatüüpides tervikuna ei erinenud asustustihedus oluliselt keskmisest, kuigi läänetaiga elupaigatüübis oli tihedus keskmisest kõrgem, soostunud ja soo-lehtmetsades aga madalam. Linnustik leht- ja segametsades oli märksa rikkalikum kui puistutes, kus peapuuliigiks on mänd. Arvukaimaks liigiks oli metsvint Fringilla coelebs, kellele järgnesid siisike Carduelis spinus, väike- ja salu-lehelind Phylloscopus collybita, P. trochilus. Vanade loodusmetsadega seotuks osutusid rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides ning väike-kärbsenäpp Ficedula parva. Mandril suhteliselt sageli esinevaid kanalisi ning mitmeid kaku- ja rähniliike ei kohatud.
PDF

Tuule, E., Tuule, A. & Puumets, R.
Materjale Paljassaare linnustikust
Kokkuvõte: Käesolevas töös antakse ülevaade Harjumaal Tallinna piiridesse jääva Paljassaare poolsaare linnustikust. Vaatlusmaterjal pärineb aastatest 2001-2005, kuid on kasutatud ka mõningaid olemasolevaid andmeid varasemast ajast. 205 hektarilise vaatlusala tuumiku moodustab Natura 2000 linnuala. Kokku on Paljassaare poolsaarel registreeritud 206 linnuliiki: pesitsejaid 100, toitekülalisi koos pesitsejatega 177, läbirändajaid 171, talviseid esinejaid 58 ja eksikülalisi 20.
PDF

Uustal, M. & Peterson, K.
Muutusi Tallinna linnustikus aastatel 1900-2005
Kokkuvõte: Käesolevas töös antakse ülevaade Harjumaal Tallinna piiridesse jääva Paljassaare poolsaare linnustikust. Vaatlusmaterjal pärineb aastatest 2001-2005, kuid on kasutatud ka mõningaid olemasolevaid andmeid varasemast ajast. 205 hektarilise vaatlusala tuumiku moodustab Natura 2000 linnuala. Kokku on Paljassaare poolsaarel registreeritud 206 linnuliiki: pesitsejaid 100, toitekülalisi koos pesitsejatega 177, läbirändajaid 171, talviseid esinejaid 58 ja eksikülalisi 20.
PDF

Lühiteated
Elts, J.
Hallrästa (Turdus pilaris) toitumiskäitumisest erakordse külma tingimustes
PDF

EOÜ kroonika ja teated
PDF