Hirundo 2/2007

Marko Mägi
Saateks

Elts, J. & Marja, R.
Rukkiräägu (Crex crex) loendused Karula rahvuspargis aastatel 2003 ja 2004 ning helisalvestisega peibutamise mõjust loendustulemustele
Kokkuvõte: Töös antakse ülevaade rukkiräägu loendustulemustest Karula Rahvuspargis aastatel 2003–2004 ning käsitletakse heli-salvestisega peibutamise mõju loendustulemusele. Kahe loenduse maksimumide alusel arvutatud rääkude arv oli mõlemal aastal enam-vähem sama: 2003. aastal 36 ja 2004. aastal 37 territoriaalset isasrääku. Rääkude peibutamine salvestatud häälitsustega suurendas loendus-tulemust kuni 27% ja peibutamine näis olevat mõneti tulemuslikum teise loenduse ajal (juuni lõpus). Paraku ei õnnestunud helisalvestiste kasutamise mõju loendustulemustele statistiliselt usaldusväärselt tõestada.
PDF

Ots, M. & Paal, U.
Linnuharuldused Eestis 2005-2006: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 6
Kokkuvõte: Käesolev aruanne on Eesti linnuharulduste komisjoni kuues kokkuvõte meil harva ja juhuslikult esinevate lindude kohtamisteadetest. Lõplik hinnang anti 168 teatele, neist 143 aastatest 2005-2006. Teadetest kinnitati 156 (93%) ja lükati tagasi 12. Eesti lindude nimekirja lisandus 9 uut liiki. Eesti lindude nimekirjas on seisuga 31.12.2006 kokku 360 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liiki, 5 liiki teadmata päritoluga ja 10 liiki vangistusest pääsenud linde.
Alljärgnevaga jätkab Eesti linnuharulduste komisjon (edaspidi HK) kokkuvõtete avaldamist meil harva kohatavate lindude kohta. Käesolev aruanne on järjekorras kuues ja käsitleb perioodi 2005.-2006. a. Täiendavalt on aruandes ära toodud ka seni avaldamata teated varasemal ajal kohatud haruldustest, mille kohta varem otsus puudus või millised alles nüüd hilinemisega HK-le läbivaatamiseks esitati.
PDF

Lühiteated
Aua, J. Hilised kiivitajad (Vanellus vanellus)
PDF

Kroonika ja teated
PDF